۱- جا های خالی را  با عبارات مناسب کامل کنید.
-انحلال پذیری گازها در آب به ...............................و.......................... بستگی دارد.
- در گذشته ، ایرانیها برای جلوگیری از رشد جلبک ها ............................................ به منبع آب اضافه می کردند
- جمله ها یا عبارتهای زبان شیمی را.................................... می گویند.
۳- خورشید جه نقشی در فرایند چرخه آب دارد.

۴- برای مصرف اشکار ونهان آب مثال بزنید.

۵- منظور از واکنش سوختن چیست.

۶-  از اصول نظریه جنبشی مولکولی گازها ، دو مورد بنویسید.
 

۷- اجزای سازنده هوای مایع  را با جه روشی جدا می کنند.

۸- چرا با افزایش ارتفاع از سطح زمین فشار هوا کاهش می یابد.

۹- ظرفیت عناصر مشخص شده  را تعیین کنید.  O=C*=O*

۱۰- نوع اتمها را در HNO3   مشخص کنید.
۱۱- الف - در شبانه روز تغییرات دمایی سطح مریخ حدود 120 درجه سانیگراد می باشد این ر حالی است که تغییرات دمای کره زمین در حدود 30 درجه سانتیگراد می باشد علت این اختلاف را چگونه توجیه می کنید ؟

ب - چرا در زمستان آب از سطح شروع به یخ زدن می کند ؟

۱۲- در هنگام تصفیه آب شهری:
- به چه منظوری یونهای آلومنیوم(Al3+) و آهن(Fe3+) اضافه میکنند.
- چرا مقدار اندکی یون فلورید اضافه می کنند.
۱۳- دانش آموزی انحلال پذیری سه نوع ماده رابه شرح جدول زیر ثبت کرده است
ماده حل شده   دما (C˚)
   10   20   40   60   80
پتاسیم نیترات   21   32   62   106   167
سدیم کلرید   36   36   36   37   37
پتاسیم کلرید   33   35   40   46   54
الف - چه مقدار پتاسیم نیترات برای تهیه محلول سیر شده در 50 گرم آب در دمای 40 درجه سانتی گراد لازم است ؟ محاسبات را بنویسید ؟
ب- فرض کنید 25 گرم سدیم کلرید را در دمای 20درجه به 100 گرم آب افزوده و یک محلول سیر نشده  تهیه کرده ا ید در این دما چند گرم دیگر سدیم کلرید باید به این محلول اضافه کرد تا یک محلول سیر شده بدست اید.
ج - انحلال پذیری کدام ماده وابسته به دما نمی باشد  پاسخ خود را توضیح دهید ؟
۱۴- جدول زیر ویژگی های برخی از مواد موجود در آب سه رودخانه را نشان می دهد . با دقت در این جدول به پرسش های زیر پاسخ دهید :
ویژگی ها   مقدار موجود در یک لیتر آب بر حسب میلی گرم
   رودخانه A   رودخانه B   رودخانه C
یون منیزیم (Mg2+)   24   5   34
یون پتاسیم (K+)   1   1   5
کلسیم هیدروژن کربنات (Ca(HCO3)2)   248   357   149
یون سرب (Pb2+)   01/0   02/0   03/0
یون کلسیم (Ca2+)   55   78   64
pH   4/7   8/6   9/7
الف - آب کدام رودخانه خاصیت بازی بیشتری دارد چرا ؟
ب- کدام نمونه سختی بیش تری دارد ؟ توضیح دهید ؟
ج- برای به حداقل رساندن ، سختی نمونه ای از آب رودخانه C چه راه حلی را پیشنهاد می کنید ؟
د - در صورتیکه حد مجاز کاتیون سرب برای انسان ppm 05/0 باشد ضریب خطر آب رودخانه Bچقدراست ؟ محاسبات خود را بنویسید ؟
-  C 40 چند کلوین می باشد.
-  2 اتمسفر چند میلی متر جیوه وچند پاسکال میباشد.
- جاهای خالی جدول زیررا  با توجه به اعداد داده شده پر کنید .
فشار (atm)   2   65/2   2/3   ...................
حجم (ml)   50   38   ...................   22
دما (K)   325   325   325   325بنام خدا    نام و نام خانوادگی                                       نام درس : شیمی 1        پایه : اول
تاریخ ازمون:
مدت  ازمون:  80  دقیقه                      نوبت اول            شماره صندلی   ردیف
جا های خالی با عبارات مناسب کامل کنید.
- تشکیل شبنم نتیجه خاصیت               آب میباشد.
- یون جیوه جزئ               محسوب میشود.
- نماد شیمیایی کربن            میباشد.
- کلمه های زبان شیمی را                    می گویند.   1
با توجه به شکل پا سخ دهید.

- با ا فزا یش دما ا نحلا ل پذیری پتاسیم نیترات چه تغییری می کند.
- چند گرم پتاسیم نیترات در دمای 50 در 100 گرم اب حل می شود.

- فرض کنید 25 گرم پتاسیم نیترات را در دمای 30 درجه به 100 گرم ا ب افزوده
 و یک محلول سیر نشده  تهیه کرده ا ید در این دما چند گرم دیگر پتاسیم نیترات
 باید به این محلول اضافه کرد تا یک محلول سیر شده بدست اید.

   2
در هنگام تصفیه آب شهری:
- به چه منظوری یونهای آلومنیوم(Al3+) و آهن(Fe3+) اضافه میکنند.

- چرا مقدار اندکی یون فلورید اضافه می کنند.
   3
در مورد سختی آب :
- یونهای مربوط به سختی آب را نام ببرید.
- واکنش مربوط به نرم کردن سختی دائم را بنویسید.

- سختی موقت را تعریف کنید.
   4
با توجه به شکل :
- نام پیوندهای الف و ب چیست.
- کدامیک موجب بالا رفتن ظرفیت گرمایی آب میشود.   5
- غلظت یون سرب رودخانه ایppm 02/0 و حد مجاز اعلام شده  توسط سازمان حفاظت محیط زیست برای انسان ppm 05/0 میباشد ضریب خطر این یون را برای انسان محاسبه کنید.

- آیا آشامیدن آب این رودخانه برای انسان خطر ناک است ؟ چرا.

   6
-PH    چیست.
- آب باران خاصیت اسیدی دارد یا بازی ؟ چرا.

- چگونه اسیدها و بازها را  از روی فرمول شیمیایی شناسایی می کنیم.
   7
- ظرفیت عناصر مشخص شده  را تعیین کنید.  O=C*=O*

- نوع اتمها را در HNO3   مشخص کنید.   8
- چرا آب از سطح شروع به یخ بستن می کند.

- چرا محلول آب نمک رسانای جریان برق می باشد.
   9
- خورشید جه نقشی در فرایند چرخه آب دارد.

- برای مصرف اشکار ونهان آب مثال بزنید.
   10
- لایه های مختلف هوا کره را نام ببرید.
- منظور از گازهای ایده ال چیست.

- اجزای سازنده هوا کره را با جه روشی جدا می کنند.

- واکنش اکسایش را تعریف کنید.   11
-  C 40 چند کلوین می باشد.

-  2 اتمسفر چند میلی متر جیوه وچند پاسکال میباشد.

- یک بالون پر شده با گاز هلیم در فشار یک اتمسفر ml 500  حجم دارد بالون را به سمت بالا  می فرستیم در ارتفاع بالاتر که فشار هوا 5/0 اتمسفر است اگر دما ثابت بماند حجم بالون به چه مقدار می رسد.
   
نمونه سوالات شیمی۱

1- علامت کدام عنصر درست نیست؟
 1)آهن Fe        2) نقره Ag      3) جیوه  Mg      4) روی   Zn
 
2- حد اکثر چند درصد از آبهای موجود برای انسان و دیگر موجودات زنده غیر در یائی مورد استفاده قرار می گیرد؟
 1) 50           2)5/           3) 5             4) 10
 
3- مقدار مصرف نهان آب در کدام بخش بیشتر است؟
   1) تامین انرژی       2) کشاورزی          
  3) صنایع و معادن              4) امور بازرگانی و خدمات  
 
4- ظرفیت گرمائی ویژه کدامیک از همه بیشتر است؟
    1) آهن            2) مس           3) الکل            4) آب    
 
5- پس ازموازنه مجموع ضرایب دو طرف واکنش چند است؟  
 AL2O3 + Hcl ALcl3 + H2O          
     1)11           2) 12            3) 8            4)4
 
6- کدام ذره زیر دارای (e = 18  و p = 17  و N=20) می باشد؟andis
   35        +      37            -       37        -       35
 1) Cl          2) Ar          3) Cl            4) Cl
     17              18                     17                17
7- کدامیک اسید قویتری است؟  
   1) 1 = PH       2) 4 = PH         3) 9 = PH         4) 13 = PH
                                                                                                                                            2+                    2+                    2+                       2+
8- کدامیک از یونهای مقابل سنگین آلوده کننده آب نیست؟
2+                2+               2+            2+
  1) Hg         2) Cd      3) Pb       4) Mg
 
9- کدام ماده زیر را به آب آشامیدنی اضافه کنید تا مانع از رش جلبکها شود؟  
                                                       +3              +3
                  1) CL   2) AL        3) Fe         4) کات کبود
 
10- ساده ترین واحد سازنده یک ماده که برخی ویژگی های آن را حفظ کند؟
          1) مولکول        2) اتم         3) عنصر          4) ترکیب
 
11- اگر اتمی یک یا چند الکترون از دست بدهد به یون .......... تبدیل می شود که به آن ......... می گویند.
    1) مثبت - آنیون        2) مثبت - کاتیون  
    3) منفی - کاتیون      4) منفی - آنیون    
 
 12- در روزهای گرم تابستان مقدار ...... اکسیژن در آب حل می شود و میزان Do ...... می یابد.
     1) کمتری -کاهش      2) بیشتری- کاهش  
    3) بیشتری- افزایش        4) کمتری -افزایش    
 13- در کدام مورد زیر همه مواد آلوده کننده عمده هوا محسوب نمی شوند؟  
   1) دی اکسید گوگرد و اکسیدهای نیتروژن   2) منو اکسید کربن و ذرات ریز معلق    
   3) دی اکسید کربن و ترکیبات سرب           4) ئیدروکربنهای نسوخته و دی اکسید گوگرد
 
14- هوا تشکیل شده است از        
  1) مخلوطی از گازهای ساده        2) ماده ساده    
   3) ماده مرکب     4) مخلوطی از گازهای ساده و مرکب
 
15- کدام پدیده زیر جنبه شیمیائی بیشتری دارد؟    
  1) انجماد آب      2) انحلال شکر در آب  
   3) تصعید نفتالین       4) فاسد شدن تخم مرغ        


 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۰ساعت   توسط  بجانی  | 

آزمون شیمی سال اول خرداد ماه

1 – دو مورد از ویژگی های غیر عادی آب را بنویسید.

2 – ترکیب چیست؟ در ترکیب شیمیایی  ؛ انواع و تعداد عناصر  سازنده را مشخص کنید.

3 – آب سخت چیست؟ و روش از بین بردن سختی دائم را بنویسید.

4- چرا میزان رسانایی آب طبیعی از آب خالص بیشتر است؟

5 – دو نوع از کاتیون های سنگین را که باعث آلودگی آب می شوند نام برده واثرات سوء آنرا بر بدن انسان بنویسید.

6 – در بین ترکیبات روبرو اسید و باز را تعیین کنید.

7 – کدام یک از ذرات باردار روبرو کاتیون است زیر آن خط بکشید.

8 – جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

الف – به ذرات بارداری که دارای بار منفی باشند .... و به ذراتی که دارای بار مثبت باشند .... گفته می شود.

ب- نوع پیوند شیمیایی که بر اثر مشارکت بین دو اتم نافلز حاصل می شود پیوند ... گفته می شود.

ج – بین ملکول های قطبی آب ؛ نیروی جاذبه بین ملکولی از نوع .... وجود دارد.

9 – در حجم ثابت ؛فشار گازی 2atm و دمای آن k200 می باشد. اگر فشار آن را دو برابر افزایش دهیم؛ دمای آن چند درجه کلوین و چند درجه سیلسیوس خواهد شد؟(2)

10- منظور از واکنش سوختن چیست؟ همراه با ذکر یک مثال توضیح دهید.(1)

11- نماد شیمیایی عناصر روبرو را بنویسید.  آلومینیم     - گوگرد  -    سرب

12- گاز ایده آل چیست؟

13 - به موارد زیر پاسخ دهید:

الف – اجزای هوای مایع را با چه روشی از یکدیگر جدا می کنند؟

ب- اولین گازی که از هوای مایع به هنگام افزایش دمای آن جدا می شود چه نام دارد؟

14 – والانس چیست ؟ والانس اتمهای  را در ملکول های زیر تعیین کنید.(1.25)

15 – کاربرد اکسیڗن را بنویسید.(سه مورد)(1.5)

16 – منظور از نماد DO چیست؟ و به چه عاملی بستگی دارد؟(1.25)

17 – چرا هنگام تصفیه آب شهری؛ کاتیون های آلومینیوم وآهن  به آب می افزایند؟(0.5)

 

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت   توسط  بجانی  | 

 

آزمون شیمی سال اول متوسطه در خرداد ماه

 1- با استفاده از واژه های زیر جاهای خالی را پر کنید.

(باران اسیدی – لایه ازن -  - آب سخت -  - خاک های کشاورزی -  - آبزیان)

چون گازهای ----- و ----- سنگین تر از هوا هستند، می توانند در نزدیکی محلی که تولید می شوند به زمین فرو نشینند وبر حیوانات و گیاهان مناطق مجاور لطمه های جدی وارد کنند.کارخانه های تولید کننده این گازها معمولا دودکش های بلندی برای کشانیدن این گازها به سمت بالا و هدایت آنها به درون هواکره دارند. متاسفانه این گازها در ارتفاعات در قطره های آب موجود در هواکره حل می شوند و به صورت ----- به زمین باز می گردند که موجب آسیب رسانی به ----- و ------- می شوند. 

2- به موارد زیر پاسخ دهید:

الف – چرا یخ روی آب شناور می ماند؟

ب –چرا تغییرات دما در کره زمین بر خلاف سایر کرات زیاد چشمگیر نیست؟

ج – منظور از ظرفیت (والانس )چیست؟

3- هر یک از موارد ستون A با یکی از موارد ستون B ارتباط دارد.آنها را پیدا کرده و به هم وصل کنید. (سه مورد از ستون B اضافی است)

ستون                                                    Aستون B

الف – نافلزی که در دمای اتاق مایع است          1- کلر

ب – از خواص نافلزات                                2- متان

ج – از منابع تجدیدپذیر                                3- خاک

د – زیست تخریب پذیر                                4 - برم

ه – از گازهای گلخانه ای                             5- داشتن نقطه ذوب و جوش پایین

و – از خواص فلزات                                  6 – پس ماند مواد غذایی  

                                                             7- پلاستیک

                                                             8 – گوگرد دی اکسید

                                                             9- داشتن چگالی بالا 

4 – به پرسش های زیر پاسخ دهید.

الف – در تولید پلی اتیلن چه ملکولی به عنوان تک پار استفاده می شود؟

ب – در حال حاضر هزینه کدام یک از موارد زیر بیشتر است؟

a– استخراج زغال سنگ از معدن و تبدیل آن به سوخت مایع

b – هزینه تولید همین مقدار سوخت مایع از نفت خام

5- کراکینگ چیست؟

6- با کمک جدول روبرو و فرمول شیمیایی ترکیب های  ؛ فرمول شیمیایی ترکیب های حاصل از عنصرهای داده شده را بنویسید.

F

O

N

C

B

Be

Li

Cl

S

P

Si

lA

Mg

Na

Br

Se

As

Ge

Ga

Ca

K

I

Te

Sb

Sn

In

Sr

Rb

الف – Si ,F

ب – S, Ga

ج - K, Cl

7 – در هر یک از عبارت های زیر با حذف نادرست؛ عبارت درست را انتخاب کنید.

الف – (ازن استراتوسفری / ازن تروپوسفری) آلاینده ای سمی و خطر ناک به شمار میرود.

ب – گاز متان که بطور مستقیم از فساد بافت های گیاهی و جانوری از طریق موریانه ها و نیز نشت چا ههای گاز وارد هواکره می شود (آلاینده نوع اول/ آلاینده نوع دوم )محسوب می شود.

ج – بر اثر تابش فرابنفش در استراتوسفر ملکول های  می شکنند و اتمهای (کلر / فلوئور ) ایجاد می کند.

د – از نیترو‍‍‍ژن هوا به طور مستقیم برای تولید فراورده هایی مانند (آمونیاک / سولفوریک اسید) استفاده می شود.

8 – الف – گرانروی کدام آلکان بیشتر است؟چرا؟                           

     ب – سه مورد از مزایای بازگردانی زباله ها را بنویسید.

 

9 – در هرکدام از موارد زیر به کدام اصل عمل شده است؟مشخص کنید.

الف – استفاد ه از رشته های نوری به جای کابل مسی (بازگردانی / جایگزین کردن / استفاده مجدد)

ب – درست کردن سرعت گیر خیابانها از زباله های پلاستیکی (بازگردانی / جایگزین کردن / استفاده مجدد)

ج – ذخیره کردن آب در بطری های پلاستیکی نوشابه که قبلا استفاده شده اند(بازگردانی / جایگزین کردن / استفاده مجدد)

 

د – تعمیر رادیوی خراب(بازگردانی / جایگزین کردن / استفاده مجدد)

                                                                                                                          کف                صابون    

10 – به پرسش های زیر پاسخ دهید:

الف – سختی موقت و دائم را تعریف کنید.

ب – روش های از بین بردن سختی دائم و موقت را توضیح دهید.                                          کف          صابون         

ج – در شکل روبرو کدام نمونه آب سختی بیشتری دارد؟

 

11- با توجه به فرمول های ساختاری  به پرسش های زیر پاسخ دهید.

الف –فرمول ملکولی  را بنویسید.

ب – آیا این دو ترکیب ایزومر یکدیگرند؟ چرا؟                                                                                 

ج – کدام یک از خانواده آلکان هاست؟

د – کدام هیدروکربن واکنش پذیری بیشتری دارد؟چرا؟

ه – از سوختن کامل هیدروکربن ها چه فراورده هایی تولید می شود؟

 

  

                                                                                            

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت   توسط  بجانی  | 

صفحه:

مدت پاسخگویی:

ساعت امتحان:

 

نوبت دوم (خرداد 88)

تاریخ امتحان:

نام دبیر:

دبیرستان:

امتحان درس:

پایه اول

 

بسمه تعالی

 

نام و نام خانوادگی:

                             

 

 

بارم

 

 

ردیف

 

 

5/1

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:

حجم آب هنگام یخ زدن ....... می یابد بنابراین چگالی یخ ....... از آب است.

به ماده ای که فقط از یک نوع اتم ساخته شده باشد....... می گویند.

آبی که برای تهیه میوه بکار رفته باشد نوعی مصرف ........ آب است.

در پلی اتیلن واحدهای تکرار شونده ملکول های ........ است

ملکول های واقعی بیشتر به مدل .......... شباهت بیشتر ی دارند.

 

1

1

هریک از موارد داده شده مربوط به کدام اصل مقابل است(بازگردانی- باز بکاربردن جایگزینی- کاهش مصرف)

 

الف – استفاده از رشته های نوری به جای کابل مسی

ب- خرید یک نوشابه بزرگ به جای چند نوشابه کوچک

ج – تعمیر وسایل برقی

د - تهیه گلدان از زباله های پلاستیکی

 

2

75/0

روش دفع هر یک از زباله های زیر را بنویسید:

 

الف – فاضلاب های شهری و صنعتی

ب- زباله های شهری

ج- زباله های سمی و پسمان کوره های اتمی

3

75/0

به موارد زیر پاسخ دهید:

 

الف – کدام یک از مواد زیر جزو منابع تجدید پذیر است؟      1- مس       2- آب

ب- کدام مغز مداد خطوط کم رنگتری رسم می کند؟        1 – 10%خاک رس و90%گرافیت

                                                                          2 – 30% خاک رس و 70 % گرافیت

ج – کدام مورد زیست تخریب پذیر است؟                   1- کیسه زباله       2- کاغذ

4

5/1

در مور گاز های SO3 ،CO,NO2  ،  SO2 و  بخار آب (H2 O) موجود در هواکره به سوالات زیر پاسخ دهید:

 

الف – کدام یک آلاینده نوع دوم محسوب می شود؟ چرا؟

ب- کدامیک از آنها در آلودگی مه دود فتو شیمیایی نقش دارد؟ و هوای بالای شهر در زیادی آن به چه رنگی دیده می شود؟

ج – از بین گازهای فوق کدام یک از آنها در اثر گلخانه ای نقش بیشتری دارد؟

 

5

5/1

با توجه به شکل روبرو که چرخه تشکیل ازن را نشان می دهد به سوالات زیر پاسخ دهید:

 

الف – نام پرتو های الف و ب را بنویسید.

ب- کدام یک انرژی بیشتری دارد؟ الف یا ب؟ چرا؟

چه ترکیباتی می توانند در چرخه ازن اختلال ایجاد کنند؟

6

5/1

با توجه به شکل ربرو به سوالات پاسخ دهید:

 

 الف – فشار سنج روبرو چه نام دارد؟

 ب- فشار گاز محبوس در ظرف شیشه ای چقدر است؟

ج –فشار این گاز در سطح دریا اندازه گیری شده است

 یا بالاتر از سطح دریا؟ چرا؟

 

7

5/1

با کمک جدول روبرو و فرمول شیمیایی ترکیب های MgS,CaF2,K2O, SiBr4  فرمول شیمیایی حاصل از عنصر های داده شده زیر را بنویسید.

 

الف – C و Cl

ب -  Mg و  I

ج - S  و k

 

8

25/1

به موارد زیر پاسخ دهید:

 

الف – چرا باریکه آب با نزدیک شدن میله پلاستیکی باردار از مسیر خود منحرف می شود؟

 

ب- با افزودن مقداری KOH  به آب خالصPH  آب خالص بالا می رود یا پایین تر؟ چرا؟

 

ج –برای جلوگیری از رشد جلبک ها در آب چه ترکیبی به آن می افزایند؟

 

9

25/2

به موارد زیر پاسخ دهید:

 

الف - چرا یک حشره می تواند روی آب بنشیند و غرق نشود؟

ب- دو مورد از زیانهای باران اسیدی را بنویسید.

 

ج – منظور از: "مولکول ازن گازی است دو چهره" یعنی چه؟

 

 

10

75/0

با توجه به فرمول های شیمیایی مقابل به سوالات زیر پاسخ دهید:

الف – کدامیک سریعتر از لیوان می ریزد؟

ب- نقطه جوش کدام یک بیشتر است؟

ج – نیروی جاذبه بین ملکولی در کدام یک قویتر است؟

 

11

1

عدد اکتان بنزینی 75 می باشد درصد ایزواوکتان و هپتان آنرا بنویسید.

 

 

 

12

75/1

با توجه به فرمول های ساختاری a وb به پرسش های زیر پاسخ دهید:

الف – فرمول ملکولی a و b را بنویسید.

ب- آیا این دو ترکیب ایزومر یکدیگرند؟ چرا؟

 

ج – کدامیک از آنها از خانواده آلکان هاست؟

د- کدام هیدروکربن واکنش پذیری بیشتری دارد؟ چرا؟

 

13

5/1

 

2 مول منیزیم معادل چند گرم است؟ وچند اتم دارد؟(Mg=24 g/mol)

 

 

  

 

 

 

14

5/1

 

از سوختن 6/3 گرم پنتان چند کیلوژول گرما آزاد می شود؟ با توجه به اینکه گرمای سوختن مولی پنتان  KJ/mol 3514 است.(فرمول پنتان= C5H12  و C= 12g ,H= 1g)

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

موفق باشید - بجانی

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم فروردین ۱۳۹۰ساعت   توسط  بجانی  | 
نمونه سوالاتی از فصل ۱ شیمی اول

۱ - کدام عبارت نادرست است؟
1)مادر زیر پوشش نازکی از هوا زندگی میکنیم که هواکره نام دارد.

2)پدیده های طبیعی تنها بر مقدار گازهای موجود در هواکره افزوده میشود.

3)هواکره ظرفی است برای تجمع ذرات معلق.

4)99 درصد از هواکره در فاصله های 30 کیلومتری از زمین است.

۲- هر یك از موارد زیر را به چه دلیل به آب اضافه می كنند ؟

الف) یون Al3+ ب) كات كبود پ) كلر ت) یون F-

۳- به سوالات زیر پاسخ دهید :

الف) شكل یك مولكول آب را رسم كنید ؟

ب) سرهای مثبت و منفی مولكول آب را مشخص كنید ؟

پ) ظرفیت اتم اكسیژن و هیدروژن در مولكول آب چند است ؟

ت) مولكول آب قطبی است یا ناقطبی ؟

۴- به سوالات زیر پاسخ دهید :

الف) یك كاربرد برای سولفوریك اسید بنویسید ؟

ب) اگر یون Na+ در آب قرار گیرد توسط كدام یك از سرهای مولكول آب

احاطه می شود ؟
۵- چرا گرمای تبخیر آب از تمام مایعات موجود در طبیعت بیشتر است ؟

۶- چرا بلور NaCl یا نمك طعام از نظر الكتریكی خنثی می باشد ؟

"با تشکر از رضا ایمانلو"

+ نوشته شده در  دوشنبه یکم فروردین ۱۳۹۰ساعت   توسط  بجانی  | 

- به سوالات زیر پاسخ دهید :

ب/ نزدیک ترین ودور ترین لایه هواکره به زمین چه نام دارد ؟

پ/ گاز اوزون درچه ناحیه ای از هواکره وجود دارد ؟

ت/ با افزایش ارتفاع چگالی چه تغییری می کند ؟ چرا ؟

 

2- با توجه به یونهای مقابل به سوالات زیر پاسخ دهید:  :   +Hg2+ -Mg2 + -Fe2+ -Cd2

 آ/کدام  یون ها  جزو کاتیون های سنگین محسوب می شوند ؟

ب/کدام یون ها باعث سختی آب می شوند ؟

3- پاسخ دهید :

آ/ در تصفیه ی آب شهری هدف از اضافه کردن یون فلوراید  و كات كبود  به آب چیست ؟

ب/چرا رسانایی الکتریکی محلول آب و نمک از آب خالص بیشتر است ؟مختصرا" توضیح دهید.

پ/ رنگ کاغذ تورنسل در محلول های زیر به چه رنگی در می آید؟ سولفوریک اسید ،  پتاسیم هیدروکسید

ت/ متعادل بودن دمای کره ی زمین  با کدام ویژگی آب مطابقت دارد .

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۸۹ساعت   توسط  بجانی  | 

1.        آ. سوختن يا احتراق به چه معناست؟

   ب. منيزيم در اثر واكنش با اكسيژن چه ماده اي توليد مي كند؟

2.        براي هر يك از موارد زير يك كاربرد بنويسيد.

گاز اكسيژن                               مانو متر جيوه اي

اكسيژن مايع                               بارومتر جيوه اي

3.        در هر مورد علت را بنويسيد.

آ. آب خالص رساناي جريان برق نيست.

ب. اگر بادكنك پر بادي را در يخچال قرار دهيم پس از مدتي كم باد مي شود.

4.        با توجه به جدول :

آ. چه رابطه اي بين تغييرات حجم و فشار يك گاز وجود دارد؟ توضيح دهيد.

ب. اين رابطه به چه نامي معروف است؟

فشار

1

3/1

6/1

2/2

حجم

25

19

16

11

حجم×فشار

25

25

26

24

5.   از دو معادله ي زير كدام سوختن است؟ چرا؟

زنگ آهن ----- گاز اكسيژن + آهن

نور و گرما + منيزيم اكسيد -------- گاز اكسيژن + منيزيم

 

6- منظور از: "مولکول ازن گازی است دو چهره" یعنی چه؟

7- 50 درجه سانتیگراد چند کلوین است ؟

8- به سوالات زیر پاسخ دهید :

ب/ نزدیک ترین ودور ترین لایه هواکره به زمین چه نام دارد ؟

پ/ گاز اوزون درچه ناحیه ای از هواکره وجود دارد ؟

ت/ با افزایش ارتفاع چگالی چه تغییری می کند ؟ چرا ؟

9- در هر مورد علت را بنویسید .

آ/ فضا نوردان برای فرود در کره ی ماه از لباس مخصوص فضانوردی استفاده می کنند .

ب/ رانندگان درزمستان بر  باد تایر ها می افزایند

10- عبارت های زیر را کامل کنید .

آ/ فشار هوا را با دستگاهی به نام ................اندازه می گیرند .

ب/ دمای  273- درجه سانتیگراد را ...............می گویند .

پ/ از ................هوا به طور مستقیم برای تولید آمونیاک استفاده می شود.

ت/ فشار هوا در سطح دریا تقریبا" برابر فشاری است که یک وزنه یک کیلوگرمی بر سطحی به مساحت ..............وارد می کند .

11- درستی ویا نادرستی عبارتهای زیر را با ذکر دلیل مشخص کنید .                                       

آ/ با افزایش دما میانگین سرعت ها وانرژی جنبشی سازنده ی ذرات همه ی گازها ثابت می ماند .

ب/ نیتروژن اولین گازی است که از ستون تقطیر جز به جز هوای مایع جدا می شود.

12- چرا ارتفاع ستون جیوه در دستگاه بارومتر جیوه ای ، در ارتفاع 5681 متر بالای سطح دریای آزاد کمتر از مقدار آن در سطح دریای آزاد است .

13- نوع اکسایش را در موارد زیر همراه با بیان علت مشخص کنید .(کند یا تند )

آ/  سوختن  کربن                                                   ب/ تشکیل سدیم اکسید

با توجه به نظریه جنبش مولکولی گازها :

آ/ فشار گاز ناشی از چیست؟

ب/ چرا در حجم ثابت با کاهش دمای یک گاز فشار آن کاهش می یابد ؟

14-اثر گلخانه اي چيست؟ باران هاي اسيدي چه زيان هايي دارد (دو مورد)

15- در هر مورد علت را بنويسيد:

الف- اوزون تروپوسفري آلاينده نوع دوم محسوب مي شود.

ب- اوزون ملكولي با دو چهره است.

16- جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد:

فلز سديم بسيار ........... است به طوري كه مي توان آنرا با چاقو به ……….... بريد.

تابش فرابنفش داراي طول موج ............... و تابش فروسرخ داراي طول موج ............... است.

زيست گاز به طور عمده شامل گازهاي ………... و ………... مي باشد.

17- با توجه به شكل روبه برو:

آ. نام وسيله چيست؟

ب. موارد A و B هر كدام چه چيزي را نشان مي دهد؟

18- در شكل مقابل فشار گاز را حساب كنيد.

 

 

19- با توجه به شكل :

آ. شكل بيانگر چه مطلبي است؟

ب. نام پرتوهاي x و y چيست؟

پ. كدام پرتو انرژي بيشتري دارد؟ چرا؟

 

20- آ. با توجه به چرخه ي اوزون جاهاي خالي را كامل كنيد.

ب. در چه ناحيه اي از هوا كره اوزون بيش ترين غلظت را دارد؟

پ. چه تركيباتي باعث تخريب لايه اوزون مي شوند؟ دو كاربرد آن ها را بنويسيد.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۸۹ساعت   توسط  بجانی  | 

   بخـــــــش دوم : در پي هوايي پاكيـــــــــــزه !

1- ماده اي به حالت مايع يا گاز را........مي گويند.                        

الف)سيار                ب)آب            ج)الكل                    د)سيال

 2- كداميك از موارد زير درست نيست؟

الف)در مناطق جنگلي مقدار رطوبت هوا زياد است.

ب)منبع عمده ي آلودگي هوا فعاليتهاي صنعتي است.

ج)يك بطري خالي،واقعا"خالي نيست.

د)هوا مانند گازهاي ديگر،وزني ندارد.

3- تنها جزيي از هوا كره كه از فضا ديده مي شود كدام است؟

الف)اكسيژن            ب)كربن دي اكسيد             ج)ابر             د)دود

4- گياهان براي ادامه ي زندگي خود به يك منبع هميشگي........نيازمندند تا فتوسنتز كنند.

الف)اكسيژن            ب)كربن دي اكسيد             ج)كربن مونو اكسيد             د)نيتروژن

 5- اولين لايه ي هواكره چه نام دارد؟

الف)ترموسفر           ب)مزوسفر              ج)استراتوسفر                   د)تروپوسفر

 6- كداميك از موارد زير در مورد درصد گازهاي موجود در هواي دم و بازدم صحيح است؟

الف)درصد گاز نيتروژن در هواي دم نسبت به هواي بازدم بيشتر است.

ب)درصد گاز اكسيژن در هواي بازدم بيشتر از هواي دم است.

ج)درصد گاز كربن دي اكسيد در هواي دم بيشتر از هواي بازدم است.

د)درصد گاز نيتروژن در هواي دم و بازدم يكسان است.

 7- ترتيب لايه هاي مختلف هوا كره به ترتيب از نزديكترين تا دورترين لايه به هسته عبارتند از:

الف)تروپوسفر- استراتوسفر- مزوسفر- ترموسفر

ب)استراتوسفر- تروپوسفر- مزوسفر- ترموسفر

ج)تروپوسفر- مزوسفر- استراتوسفر- ترموسفر

د)تروپوسفر-ترموسفر- مزوسفر- استراتوسفر

 8- آلوده شدن هوا بر اثر فعاليتهاي انساني با كشف چه چيزي آغاز شد؟

الف)تقويم                          ب)چرخ                   ج)آتش                    د)اتم

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم آذر ۱۳۸۹ساعت   توسط  بجانی  | 
۱- در هنگام تصفیه آب شهری:
- به چه منظوری یونهای آلومنیوم(Al3+) و آهن(Fe3+) اضافه میکنند.

- چرا مقدار اندکی یون فلورید اضافه می کنند.
۲-در مورد سختی آب :
- یونهای مربوط به سختی آب را نام ببرید.
- واکنش مربوط به نرم کردن سختی دائم را بنویسید.

- سختی موقت را تعریف کنید.
۳-PH    چیست.
- آب باران خاصیت اسیدی دارد یا بازی ؟ چرا.

- چگونه اسیدها و بازها را  از روی فرمول شیمیایی شناسایی می کنیم.
۴-ظرفیت عناصر مشخص شده  را تعیین کنید.  O=C*=O*

- نوع اتمها را در HNO3   مشخص کنید.   8
- چرا آب از سطح شروع به یخ بستن می کند.

- چرا محلول آب نمک رسانای جریان برق می باشد.
۵- علامت کدام عنصر درست نیست؟
 1)آهن Fe        2) نقره Ag      3) جیوه  Mg      4) روی   Zn
۶-مقدار مصرف نهان آب در کدام بخش بیشتر است؟
   1) تامین انرژی       2) کشاورزی          
  3) صنایع و معادن              4) امور بازرگانی و خدمات  

۷-ساده ترین واحد سازنده یک ماده که برخی ویژگی های آن را حفظ کند؟
          1) مولکول        2) اتم         3) عنصر          4) ترکیب
۸-اگر اتمی یک یا چند الکترون از دست بدهد به یون .......... تبدیل می شود که به آن ......... می گویند.
    1) مثبت - آنیون        2) مثبت - کاتیون  
    3) منفی - کاتیون      4) منفی - آنیون    

۹-در روزهای گرم تابستان مقدار ...... اکسیژن در آب حل می شود و میزان Do ...... می یابد.
     1) کمتری -کاهش      2) بیشتری- کاهش  
    3) بیشتری- افزایش        4) کمتری -افزایش    
۱۰-کدام ماده زیر را به آب آشامیدنی اضافه کنید تا مانع از رش جلبکها شود؟  
                           +3               +3
                     كلر     Fe                AL       كات كبود 
 

+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم آذر ۱۳۸۹ساعت   توسط  بجانی  | 

نمونه سوالاتي از شيمي 1 – بخش 1

1 - جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:

حجم آب هنگام یخ زدن ....... می یابد بنابراین چگالی یخ ....... از آب است.

به ماده ای که فقط از یک نوع اتم ساخته شده باشد....... می گویند.

آبی که برای تهیه میوه بکار رفته باشد نوعی مصرف ........ آب است.

2 - درستی ویا نادرستی عبارتهای زیر را با ذکر دلیل مشخص کنید .                    

آ/ در ترکیب O=C=O  چهار پیوند کوالانسی وجود دارد .

ب/ حجمی از یخ که هم حجم آب اولیه است جرم بیشتری دارد .

3-      نمونه اي از پساب كارخانه اي كاغذ تورنسل را به رنگ آبي در آورده است. حدود pH اين پساب چه قدر است؟ 

4-

با درنظر گرفتن جدول زير:

ضريب خطر يون سرب را براي آبزيان بدست آوريد.

آيا اين يون مي تواند براي آبزيان خطرناك باشد؟ چرا؟

 

نوع يون

مقدار اندازه گيري شده

حد مجاز براي آبزيان

2+Pb

ppm۰/۰۲

ppm۰/۰۴

  

5-جدول زير قابليت حل شدن نمك هاي A و B و C را در دماهاي مختلف نشان مي دهد:

 

دما

20

30

40

50

قابليت حل شدن A در  آب

27

5/38

50

70

قابليت حل شدن B در  آب

38

5/38

5/38

39

قابليت حل شدن ‍‍C در  آب

33

5/38

40

41

 

آ. در چه دمايي قابليت انحلال هر سه نمك يكسان است؟

ب. حل شدن كدام يك از مواد كم ترين وابستگي را به دما دارد؟

پ. اگر بخواهيم به طور جداگانه 33 گرم از نمك هاي A ،  B و C را در دماي  در 100 گرم آب حل كنيم، هر كدام از محلول A ، B و C سير شده – سير نشده يا فرا سير شده است؟

 

6-در لوله كشي آب آشاميدني يك شهر يون هاي روبرو وجود دارد(Hg2+,Mg2+,K+,F- ,Ca2+)

 الف- كدام يون ها موجب سختي آب مي شوند؟

ب- كدام يون  به كاتيون  سنگين معروف است و براي بدن انسان مضرمي باشد؟

ج – وجود كدام يون از پوسيدگي دندان ها جلوگيري مي كند؟

7- در بین ترکیبات زیرکدامیک  اسید  است و کدامیک باز؟

H۳PO۴ , Fe(OH)۲ , Ca(OH)۳ , HCl

 

8-به پرسش های زیر پاسخ دهید:

الف – سختی دایم آب چیست؟

 ب- روش از بین بردن سختی موقت ودایم آب را بنویسید.

 

9- اگر يک گونه ماهي به 25% گرم اکسيژن در 1000 گرم آب نياز داشته باشدDO  آن ماهي را بر حسب ppmحساب كنيد.

 

10- در صورت بروز تغييرات زير ميزان اکسيژن حل شده در آب چه تغييري ميکند ؟ علت را در هر مورد بنويسيد؟

1.       سرد کردن آب

2.       تلاطم دريا در اثر باد

3.       ورود پساب صنعتي  کارخانه ها در آب دريا

4.       بالا رفتن فشار هواي روي سطح دريا

 

11- کداميک از معادلات زير موازنه است ؟ چرا ؟          

      1. Zn + HCl                     ZnCl2 + H2
      2. 4Al + 3O2                   2Al2O3
      3. 2Fe +3O2                    Fe2O3

 

12- به موارد زیر پاسخ دهید:

 

الف – چرا باریکه آب با نزدیک شدن میله پلاستیکی باردار از مسیر خود منحرف می شود؟

 

ب- با افزودن مقداری KOH  به آب خالصPH  آب خالص بالا می رود یا پایین تر؟ چرا؟

 

ج –برای جلوگیری از رشد جلبک ها در آب چه ترکیبی به آن می افزایند؟

 

13- یون A پس از انحلال در آب توسط سر هیدرژن مولکول آب احاطه می شود :

آ/ این یون مثبت است یا منفی ؟ چرا ؟

ب/ اگر بین تعداد الکترون وپروتون آن 1واحد اختلاف باشد نماد  این یون را بنویسید .

پ/ در صورتی که این یون 10 الکترون داشته باشد ، تعداد پروتون آن را بنویسید .

14- با توجه به جدول زير  نیروی بین مولکولی در یک گرم الکل ضعیف تر  است یا یک گرم کلروفرم ؟ چرا؟

در شرایط یکسان کدامیک دیرتر به جوش می آید ؟ چرا؟           

ماده

گرمای تبخیر (j)

الکل

860

کلروفرم

250

                                                   

 

 

15- پاسخ دهید :

آ/ در تصفیه ی آب شهری هدف از اضافه کردن یون فلوراید  و كات كبود  به آب چیست ؟

ب/چرا رسانایی الکتریکی محلول آب و نمک از آب خالص بیشتر است ؟مختصرا" توضیح دهید.

پ/ رنگ کاغذ تورنسل در محلول های زیر به چه رنگی در می آید؟ سولفوریک اسید ،  پتاسیم هیدروکسید

ت/ متعادل بودن دمای کره ی زمین  با کدام ویژگی آب مطابقت دارد .

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم آبان ۱۳۸۹ساعت   توسط  بجانی  | 

شيمي اول – بخش اول

آلاينده هاي اسيدي و تغيير PH

 1 - درستي يا نادرستي عبارات زير را مشخص كنيد:

 الف – آب باران اندكي بازي است.

ب- محلولي با 3= PH  رنگ كاغذ تورنسل را آبي مي كند.

ج- PH آبليمو به دليل اسيدي بودن كمتر از 7 مي باشد.

 2- فرمول شيميايي و كاربرد مواد زير را بنويسيد.

الف- نيتريك اسيد              ب- كلسيم هيدروكسيد

 3- آب درياچه اي بر اثر ورود مواد اسيدي براي زندگي آبزيان به خطر افتاده است، كدام يك از مواد زير را براي رفع مشكل به اب اضافه كنيم؟ چرا

الف- سولفوريك اسيد                      ب- كلسيم هيدروكسيد

 

4-  PH هريك از مواد زير را معلوم كنيد.(بزرگتر يا كوچك تر از 7 ) و محلول تورنسل را به چه رنگي در مي آورند.

 الف -  آب نمك     ب- اب آهك    ج –آب دريا   د – آب پرتقال  ه- صابون   ي نوشابه ي گازدار

 

5- با توجه به شكل 19 ص :25 كتاب كدام نوع ماهي در آب هاي سرد سازگاري بيشتري دارد؟

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم آبان ۱۳۸۹ساعت   توسط  بجانی  |